Номтой нөхөрлөцгөөе

4-р ангийн Монгол хэлний 2-р нэгж хөтөлбөр

Нэгж хичээлийн сэдэв:Номтой нөхөрлөцгөөе-13цаг

Ерөнхий чадвар:

Асуудал дэвшүүлэх

Хамтран суралцах

Үгийн утгыг тайлбарлах аргад суралцах

Тусгай чадвар:

Эх дээр ажиллах

Сэдвийг тодорхойлох

Ном уншихын чухлыг ухаарах

Мэдээллийг ялгах

Үгийн салаа утгыг мэдэх

1.Зорилго:

Зорилгодоо нийцүүлэн ном сонгож уншиж сурах ба уншсан зүйлийнхээ учир шалтгаан холбоо хамаарлыг мэдэж чаддаг болно.

2.Зорилт:

Унших номоо сонгох

Номыг ойлгож унших аргатай болох

Зохиолын сэдвийг тодорхойлж ойлгомжтой,өөртөө итгэлтэй ярьж сурах

Номын танилцуулга бичиж сурах

 

 

 

 

 

3.Агуулгын залгамж холбоо:

Өмнө судалсан байх агуулга 3-р ангийн

Цаашид судалсан байх агуулга 5-р анги

Эхийг уншаад агуулгыг өөрийн үгээр ярьж сурах

Уншсанаа дарааллын дагуу ярих бичих

Уншсан эхээс сонирхсон хэсгээ дахин унших

Эх дээр ажиллаж сурах

Эхийн үйл явдал гол баатрын дүрийг таамаглах

Эхийн эхлэл гол төгсгөл хэсгийг ялган таних

Эхийн эхлэл,гол,төгсгөл хэсгийг зөв дараалалд оруулан унших,бичих

Нэг сэдэвтэй 2 эхийг харьцуулан дүгнэх

Уншсан зүйлийнхээ учир шалтгааныг дүгнэн ярих

Цогцолборыг тодорхойлох

Цогцолбор бүрд тохирсон нэр өгөх

Эхийн эхлэл гол төгсгөл хэсэг тус бүрийн утгын холбоо хамаарлыг олох

 

 

4.Түлхүүр үг:

Хам сэдвийн хүрээнд үгийн утгыг мэдэх,тайлбарлах,нягтлах

5.Хэрэглэгдэхүүн:

багшийн бэлтгэсэн үзүүлэн,тараах материал,би хурдан уншигч хүснэгт,өнгийн цаас,

6. Арга зүй:

Сурагч нэг бүрийг мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаанд оролцуулах,асуудал шийдвэрлэх,хамтарч ажиллах

Хичээл№

Ээлжит хичээлийн сэдэв

цаг

Хүрэх үр дүн

Хичээл1

Мэргэдийн сургаал

2

 

 

Номыг ойлгож унших,уншсан зохиолын сэдвийг тодорхойлох

Бусдын яриаг хүлээцтэй сонсох

Унших болон илтгэх үедээ ярих хурд ба дууны өнгийг тохируулах

Ойлгомжтой өөртөө итгэлтэй ярих

Номын танилцуулга бичиж сурах

Хичээл 2

Ном унших зорилго

1

 

Хичээл 3

Ном унших эрдэм

1

 

Хичээл 4

Ном унших арга

1

 

Хичээл 5

Ном унших зөвлөмж

2

 

Хичээл 6

Номын танилцуулга

3

 

Хичээл 7

Үгийн салаа утга

2

 

Хичээл 8

Би юу сурсан бэ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол хэл 4-р анги Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт

Сэдэв: Мэргэдийн сургаал -2 цаг

Зорилго:

Эрдэм номын тухай мэргэдийн сургаал, эхийн утгыг ойлгон уран унших

Зорилт:

Ухаантан мэргэдийн сургаал үгийн утга учрыг мэдэх

Сургаалд чухалчилсан асуудлыг олох

Утгыг тодруулах асуулт зохион ярилцах

Алхам

Таамаглал дэвшүүлэх

Үйл ажиллагаа төлөвлөх

Мэдээлэл боловсруулах

Асуудал дэвшүүлэх

Дадлагажуулах

Дүгнэх

Хичээлийн дэг

Бусдыгаа анхааралтай сонсъё

Тод чанга дуугаар яръя

 •  

Хүрэх үр дүн: Сургаал үгийн утгыг ойлгох,амьдралдаа дадал болгох

Унших чадварын хүрээнд суралцагчдын эзэмших чадвар:

Үгийн утгыг ойлгох:

Хам сэдвийн хүрээнд үгийн утгыг мэдэж ,тайлбарлана.

Эхийн агуулгыг ойлгох:

Сургаал үгийн утгыг ойлгож учир шалтгааныг тайлбарлан ярих бичих

Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох:

Сургаал үгийн ил ба далд утгыг харьцуулан ярилцах

Ярих-сонсох чадварын хүрээнд:

Зөв ярих:

Сургаал үгийг цээжилж өөртөө итгэлтэй цээжээр унших,

Хамтран ажиллах санаа бодлоо солилцох:

Сургаал үгнээс санаа авч харсан сонссоноо задлан шинжилж

Янз бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан ярих:

Сургаал үгийг бусдад сургамжболох үүднээс дүрд тоглон унших

Бичих чадвар:

Зөв бичих:

Үг өгүүлбэрийг дэгийн дагуу бичих,

Дуудлага ижил үгсийг сургаал үгнээс олж ,бичиж утгыг нь ялган бичих

Бичих санаагаа олох төлөвлөх:

Сургаал үгнээс санаа авчэх зохиох

Санаагаа зохиож бичих:

Эх зохиож бичихдээ төсөөлөн бодох чадвараа ашиглан бичнэ.

Бичсэнээ хянаж сайжруулах:

Бичсэн эхээ өөрөө дахин нягтлан ангийнхандаа уншиж өгөх ба ярилцаж дахин сайжруулан бичнэ.

Хэл зүй ,үгийн санг хэрэглэх чадвар:

Эхэд байгаа зарим үгсийг шинж чанар, орон байр,цаг хугацаа ,тоо хэмжээ заасан утгаар дэлгэрүүлэн бичих

Өгүүлбэр сонгон хэрэглэх:Эхээс өгүүлбэр сонгон сонгосон өгүүлбэрээ сэтгэлийн хөдөлгөөн,өнгө аясыг илтгэх үг хэллэгийг аялга тохируулан зөв бичих

Зорилт:

Ухаантан мэргэдийн сургаал үгийн утга учрыг мэдэх

Сургаалд чухалчилсан асуудлыг олох

Утгыг тодруулах асуулт зохион ярилцах

Хэрэглэгдэхүүн: Хэрчмэл үзүүлэн, сурах бичиг

 

 

 

Хичээл төлөвлөлт:

Хичээлийн үе шат

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

 

 

 

 

 

 

Сэдэлүүлэх асуудал дэвшүүлэх

 

Үйл ажиллагаа 1

Хичээлд мөрдөх дэгийг уншиж ойлгоно.

Үйл ажиллагаа 2

Суралцагчид багшийн өгсөн

үгийг хооронд нь зөв холбоно.

Мөн байгаа үгийг олох

 

Аавын элбэрэл

Ээжийн ачлал

Ахын эрдэнэ

Эгчийн алт

 

 

 

Хичээлд мөрдөх дэгийг танилцуулна.

Та нар өмнөх хичээлд үгийг хооронд нь хэрхэн зөв холбон өгүүлбэр бүтээхийг үзсэн билээ.

 

Асуулт бэлтгэх

 

Аавын элбэрэл

Ээжийн ачлал

Ахын эрдэнэ

Эгчийн алт

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх

 

Үйл ажиллагаа 3

Эдгээр үгийг хооронд нь холбоход юу гарч байгааг хэлнэ.

Сургаал үг гарч байна.

Сургаал үг гэж юуг хэлдэг талаар сурагчид өөрсдийн санаа бодлоо чөлөөтэй ярина.

Өнөөдөр бид сургаал үгийн талаар үзнэ.

 

Үйл ажиллагаа 4

Дараах сургаал үгийг уншиж утгыг ойлгох

 

 

 

 

 

Өндөр ууланд шат шүү ном тань

 

Өргөн далайд сал шүү ном тань

 

Харанхуй мунхагт зул шүү ном тань

 

 

 

Суралцагчдын хэрхэн зөв холбосныг ажиглан дүгнэлтүүдийг сурагчдаар хэлүүлнэ.

 

Сургаал үг гэж юуг хэлдэг талаархи дүгнэлтийг хэлнэ.

 

 

Хүүхэд бүрийг оролцуулах

 

 

Үгийн утгыг тайлбарлах

 

Сургаалд юуны тухай өгүүлж байгаа талаар ярилцах

 

 

 

Дадлагажих үе

 

Үйл ажиллагаа 5

Шат,сал,зул,ном ,далай эдгээр үгнүүдэд асуулт тавих

холбоо үг үүсгэх

 

 

холбоо үгэндээ асуулт тавих

 

 

Асуултыг хэрхэн зөв тавьж байгааг ажиглан чиглүүлэх

 

 

 

Дүгнэлт үе

 

Үйл ажиллагаа 6

Сургаал үгийн эхний хоёр мөрийг

дуурайн зохиое

 

 

 

Багш сурагчдын хийж байгаа үйлийг ажиглан чиг өгнө.

 

 

 

 

 

Гэрийн даалгавар

 

Сургаал үгийг цээжилж ирэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хичээлийн төлөвлөлт2

Хичээлийн үе шат

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

 

 

 

 

Сэдэлүүлэх асуудал дэвшүүлэх

 

Суралцагчид багштай мэндэлнэ.

 

Үйл ажиллагаа 1

Хичээлд мөрдөх дэгийг уншиж ойлгоно.

 

Үйл ажиллагаа2

Сурагчдын зохиосон сургаал үгийг сурагчдаар уншуулна.

 

Үйл ажиллагаа3

Суралцагчид гайхамшиг гэдэг үгийн талаархи ойлголтоо хэлнэ.

 

 

Мэндэлнэ.

 

Хичээлийн дэгийг танилцуулна.

 

Багш нэр цохон сургаал үгийг уншуулна.

 

Багш гайхамшиг гэсэн үг өгнө.

Энэ үг ямар утгатай болохыг ярилцах

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх

 

Үйл ажиллагаа 4

Суралцагчид гайхамшгуудыг уншина.

 

Үйлэнд уран гайхамшиг

Үгэнд цэцэн гайхамшиг

Дайнд баатар гайхамшиг

Номонд мэргэн гайхамшиг

Нойронд сэргэг гайхамшиг

 

 

Зохиосон хүний нэр алга байна.

Эдгээрийг нийтэд нь юу гэж нэрлэх вэ?

сургаал үг гэнэ

 

үйл ажиллагаа 5

Эдгээр сургаал үгийг манай өвөг дээдэс маань зохиожээ.

Эдгээр өвөг дээдэсээ нэр өгье

Мэргэдүүд гэе

 

сургаал үгийн утгын талаар ярилцана.

 

Багш гайхамшгийг бичсэн үзүүлэнг бэлтгэсэн байна.

 

Эдгээр гайхамшгуудыг хэн зохиосон байна вэ?

 

 

Зохиосон хүн нь хэн гэж бодож байна

 

 

 

 

Хүүхэд бүрийг оролцуулах

 

 

 

 

 

Өмнөх хичээлээр эзэмшсэн чадвартай холбохыг анзаарах

 

 

 

Дадлагажих үе

.

Сургаал үгсийг холбоо үг үүсгэн зурах

 

Холбоо үг хэрхэн үүсгэж байгааг ажиглан чиглүүлэх

 

 

Дүгнэлт үе

 

Сургаал үгийн утгыг ярих

Хүүхэд бүр сургаал үгийн утгыг гаргасан

Өгүүлбэр зохионо.

 

Сургаал үгийн утгыг хэрхэн зөв гаргаж байгааг анхааран судлах ба явцын үнэлгээнд дүгнэлт өгөх

 

 

 

Гэрийн даалгавар

 

Сургаал үгийг цээжилж ирэх

Мөн бусдад сургамж болохоор сургаал үг бичиж ирэх

 

 

Бичихийн тулд сайн төлөвлөж сурахад чиглүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ээлжит хичээлийн сэдэв:

Ном унших зорилго”

2.Хугацаа “40минут”

3.Хичээлийн зорилго:

Номыг зорилгодоо нийцүүлэн сонгож уншиж сурна.

4.Хичээлийн зорилт:

Унших номоо зөв сонгох

Сонгосон номоо ойлгон унших

Номноос сурсан зүйлээ бусдад илэрхийлэх, саналаа солилцох

Алхам

 • 1.Таамаглал дэвшүүлэх
 • 2.Үйл ажиллагаа төлөвлөх
 • 3.Эх дээр ажиллах
 • 4.Асуудал дэвшүүлэх
 • 5.Дадлагажуулах
 • 6.Дүгнэх

Хичээлийн дэг

Бусдыгаа анхааралтай сонсъё

Тод чанга дуугаар яръя

 •  

Унших чадварын хүрээнд суралцагчдын эзэмших чадвар:

Үгийн утгыг ойлгох:

Эхэд байгаа танил биш үгсийг өөрийн ойлгосноор тайлбарлах

Эхийн агуулгыг ойлгох:

Эхийн агуулгын ойлгон уншсанаа дарааллын дагуу ярих бичих

Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох:

Эхийг уншихын өмнө үйл явдлыг таамаглан ярилцана.

 

 

 

Ярих-сонсох чадварын хүрээнд:

Зөв ярих:

Эхийг уншаад дарааллыг алдагдуулахгүйгээр санаагаа цэгцтэй бүтэн өгүүлбэрээр ярих

Хамтран ажиллах санаа бодлоо солилцох:

Эхийг анхааралтай уншиж өөрийн ойлгосноороо дэс дараатай заавар бичиж бусдад өгөх

Янз бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан ярих:

Найз нөхөддөө хүндэтгэлийн үг хэрэглэн ярих,бичих

Бичих чадвар:

Зөв бичих:

Үг өгүүлбэрийг дэгийн дагуу бичих

Хатуу зөөлний тэмдгийн тусгаарлах үүргийг мэдэх

Хүний нэр,ном сонин сэтгүүл,газар ус,албан газрын нэрийг томоор бичнэ.

Бичих санаагаа олох төлөвлөх:

Ном унших зорилгыг тодорхойлж заавар бичих

Санаагаа зохиож бичих:

Үйл явдлын дарааллын дагууэнгийн заавар бичих

Бичсэнээ хянаж сайжруулах:

Суралцагч хэн нэгэнтэй хамтран бичсэн зааврынхаа утгыг нягталж дахин хамтран бичих

Хэл зүй ,үгийн санг хэрэглэх чадвар:

Эхэд байгаа зарим үгсийг шинж чанар, орон байр,цаг хугацаа ,тоо хэмжээ заасан утгаар дэлгэрүүлэн бичих

Төлөөний үгийн өгүүлбэрт гүйцэтгэх үүргийг ойлгон хэрэглэх

Эх дээр ажиллах

.Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн:

Агаарын бөмбөлөгийн зураг, тараах материал, сурах бичиг

Хичээлийн төлөвлөлт:

Хичээлийн үе шат,

хугацаа

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах

зүйл

 

 

 

 

1.

 

 

 

Сэдэлжүүлэх асуудал дэвшүүлэх үе

 

 

- Суралцагчид багштай мэндэлнэ.

 

Үйл ажиллагаа 1

Хичээлийн дэгийг уншиж танилцах

 

Үйл ажиллагаа-2

 

Сурагчид багшийн асуусан

асуултанд номноос, нетээс гэх мэтээр гараа өргөн саналаа хэлэх

 

-Өөрсдийн хэрхэн номоо сонгон уншдаг талаар ярилцах

 

 

Багштай мэндэлнэ.

 

Дэгийг танилцуулна.

 

 

-Үйл ажиллагаа-2

Багшид нь амин дэм шиг чухал мэдээлэл хэрэгтэй боллоо.

Энэ мэдээллийг багш нь хаанаас авч болох вэ? гэж асуух

 

 

 

-Үүнээс үндэслэн номыг зорилгодоо нийцүүлэн уншдаг талаар ярилцах

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх үе шат

 

Үйл ажиллагаа-3

Агаарын бөмбөлөг зурагт үзүүлэн дээр ярилцах

 

Үйл ажиллагаа-4

Багшийн тарааж өгсөн эхийг уншин эх дээр ажиллана.

 

-Цогцолборыг зөв зааглан тэмдэглэгээ хийх

 

-Эхийг цогцолбороор зөв зааглан унших

 

-Цогцолбор бүрт тохирсон асуулт зохионо.

 

 

 

 

 

-Өөрт таалагдсан цогцолборыг дэвтэртээ сонгон бичиж утгыг нь ярихад бэлтгэнэ.

 

 

 

Үйл ажиллагаа-3

Агаарын бөмбөлөгийн зурагт үзүүлэн үзүүлэх

 

Үйл ажиллагаа-4

Багш “Агаарын бөмбөлөг” эхийг сурагчдад тарааж өгнө.

 

-Цогцолбор гэж юу болох талаар багш сэргээн хэлэх

 

“Нэг утга санааг илэрхийлсэн хэд хэдэн өгүүлбэрийг цогцолбор гэнэ.”

 

 

 

 

Цогцолбор бүрт тохирох нэр өгөх

 

Утгыг ярилцах

Ном унших зорилгын талаар заавар хэрхэн бичих талаар санамж өгөх

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадлагажих үе

 

Үйл ажиллагаа-5

Сурагчид уншсан зохиолдоо дүгнэлт хийж өөрт төрсөн сэтгэгдлээ зургаар илэрхийлэх

 

 

 

Сурагчдын зурсан зурагт дүгнэлт

өгөх

 

Суралцагчид номыг ямар зорилгоор уншдаг талаараа өөрсдийн ойлгосноороо энгийн заавар бичиж бусдад өгөх

 

 

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагаа-5

Сурагчдын дундуур явж зурсан зурганд нь үнэлгээ өгөх

 

Эхийг уншаад ном унших зорилгын талаар энгийн заавар бичих

 

4.

 

Алжаал тайлах дасгал

 

Үйл ажиллагаа-6

Гинжин тоглоомоор 3-н салаагаар нь уралдуулах

 

Үйл ажиллагаа-6

Багш доорх байдлаар тайлбарлаж өгнө.

Машин-ном-муур-рашаан гэх мэт

 

 

 

 

5.

 

 

Дүгнэлт үе

 

 

-Өөрт хэрэгцээтэй номоо сонгон уншина.

 

Ном уншихын чухлыг ухааруулах, унших номоо сонгож унших

 

 

 

Сэдэв: Унших эрдэм-1 цаг

Зорилго:Унших эрдэмд суралцах

Хүрэх үр дүн:

Номыг ойлгож унших аргад суралцах.

Зорилт:

Уншсан эхийн утгыг ойлгон унших

Уншсан зүйлийнхээ гол санааг тодруулах асуулт тавьж сурах

Зорилготой уншиж сурах аргыг эзэмших

Алхам

1.Таамаглал дэвшүүлэх

2.Үйл ажиллагаа төлөвлөх

3.Мэдээлэл боловсруулах

4.Асуудал дэвшүүлэх

5.Дадлагажуулах

6.Дүгнэх

Хичээлийн дэг

Бусдыгаа анхааралтай сонсъё

Тод чанга дуугаар яръя

Бусдыг хүндэлье

 •  

Унших чадварын хүрээнд суралцагчдын эзэмших чадвар:

Үгийн утгыг ойлгох:

Хам сэдвийн хүрээнд үгийн утгыг мэдэж ,тайлбарлана.

Эхийн агуулгыг ойлгох:

Уншсан зүйлийнхээ учир шалтгаан холбоо хамаарлыг тогтоох

Эхийн эхлэл ,гол ,төгсгөл хэсгийг олж холбоо хамаарлыг тайлбарлах

Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох:

Эхийн утгыг уншиж ойлгон ярих ба эхэд тохирох хэлц үгийг бичих

Ярих-сонсох чадварын хүрээнд:

Зөв ярих:

Сэдвийн хүрээнд өөртөө итгэлтэй ярих

Хамтран ажиллах санаа бодлоо солилцох:

Уншсан зүйлдээ хэрхэн тэмдэглэгээ хийх талаар санаа бодлоо солицон тэмдэглэгээ хийж сурах

Бичих чадвар:

Зөв бичих:

Үг өгүүлбэрийг дэгийн дагуу бичих,

Балархай эгшгийн үүргийг тодорхойлох

Бичих санаагаа олох төлөвлөх:

Ном унших аргын талаар зөвлөмж бичих

Санаагаа зохиож бичих:

Эх зохиож бичихдээ төсөөлөн бодох чадвараа ашиглан бичнэ.

Бичсэнээ хянаж сайжруулах:

Бичсэн эхээ өөрөө дахин нягтлан ангийнхандаа уншиж өгөх ба ярилцаж дахин сайжруулан бичнэ.

Хэл зүй ,үгийн санг хэрэглэх чадвар

Бичиж буй зүйлдээ учир шалтгааныг тоочих

Хэрэглэгдэхүүн: Хэрчмэл үзүүлэн, сурах бичиг,төм

Хичээлийн төлөвлөлт:

Хичээлийн үе шат,

хугацаа

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

1.

 

Сэдэлжүүлэх асуудал дэвшүүлэх үе

 

 

Суралцагчид багштай мэндэлнэ.

Үйл ажиллагаа 1

Хичээлийн дэгийг уншиж танилцах

-Үйл ажиллагаа-2

Суралцагчид нүдлэх дасгал ажиллана.

 

 

Багштай мэндэлнэ.

 

Дэгийг танилцуулна.

 

 

Үйл ажиллагаа-2

Багш нүдлэх дасгал

ажиллуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх үе

 

Үйл ажиллагаа-3

Ном унших нь ямар ач холбогдолтой талаар ярилцах

 

 

 

Номыг хэрхэн яаж уншдаг талаар ярилцана.

 

Унших эрдэм эхийг унших

Эхийн эхлэл гол төгсгөл хэсгийг олж утга санааг ярилцана.

 

-Багшийн ярьж буйг анхааралтай сонсох, өөрийн ойлгосон агуулгаа дэвтэртээ бичих

Уншихдаа утгыг ойлгож ухаарч унших

 

Номоо уншихдаа тэмдэглэл хийж унших хэрэгтэй.

 

-Улаан өнгөөр дахин дахин уншмаар санагдвал

 

-Ногоон өнгөөр чухал гэж үзсэнээ

-хөх өнгөөр бусдад ярьж, хэлмээр санагдсан хэсгээ

 

-шар өнгөөр эргэлзсэн утга агуулгатай хэсэгээ

 

 

 

 

-ойлгохгүй үг, утга байвал доогуур нь зурах

 

 

Толь бичгээс үгээ олж, өөрийн таамаглалтай харьцуулъя

 

 

Үйл ажиллагаа-3

Номыг хэрхэн яаж уншдаг талаар нээлттэй асуулт тавьж ярилцана.

 

 

 

 

 

 

 

-Сурагчдаар эхийн үйл явдлыг таамаглуулан яриулах

 

 

 

 

Эхийг уншихдаа хэрхэн тэмдэглэл хөтлөх талаар чиг өгөх

 

 

 

 

Эх дээр ажиллах

 

 

Толь бичигтэй хэрхэн ажиллах талаар заавар өгөх

 

 

 

3.

 

 

Дадлагажих үе-

 

Үйл ажиллагаа-4

Сурагчид багшийн тарааж өгсөн эхийг сурах бичиг дээрх зааврын дагуу өнгийн харандаагаа ашиглан тэмдэглэгээ хийж уншина.

 

 

 

Багш эх тарааж өгнө.

Зөвлөгөө бичих

 

 

 

 

 

4.

 

 

Алжаал тайлах дасгал

 

Үйл ажиллагаа-5

Номын тухай оньсого таалцах

 

 

 

Үйл ажиллагаа-5

Оньсого таалцаж алжаал тайлна.

 

 

 

5.

 

Дүгнэлт үе-

 

Сурагчид өөрсдийн ном уншдаг аргаа дэвтэртээ бичих

 

 

 

 

-Хичээлд идэвхтэй оролцсон сурагчдадаа баяр хүргэх.

 

 

6.

 

Гэрийн даалгавар-

 

Гэрийн даалгавраа дэвтэртээ бичиж авна.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ээлжит хичээлийн сэдэв:Ном унших арга

2.Хичээлийн зорилго:

Номыг өөртөө ойлгомжтой зөв уншиж сурна.

3.Хичээлийн зорилт:

Номыг ойлгож унших

Уншсан зүйлийнхээ гол санааг тодруулан асуулт тавьж сурах

Ном унших өөрийн арга барилтай болох

4.Хугацаа “40минут”

Алхам

1.Таамаглал дэвшүүлэх

2.Үйл ажиллагаа төлөвлөх

3.Мэдээлэл боловсруулах

4.Асуудал дэвшүүлэх

5.Дадлагажуулах

6.Дүгнэх

Хичээлийн дэг

Бусдыгаа анхааралтай сонсъё

Тод чанга дуугаар яръя

 •  

 

5.Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн:

Бичмэл үзүүлэн, сурах бичиг, тараах материал

Унших чадварын хүрээнд суралцагчдын эзэмших чадвар:

Үгийн утгыг ойлгох:

Хам сэдвийн хүрээнд үгийн утгыг мэдэж ,тайлбарлана.

Үгийн утгыг толь бичгээс харан өөрийн дэвтэрт бичих

 

Эхийн агуулгыг ойлгох:

Уншсан зүйлийнхээ учир шалтгаан холбоо хамаарлыг мэдэх

Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох:

Ном унших аргыг төсөөлөн таамаглаж ярилцах

Ярилцсаны үндсэн дээр ном унших аргын талаар мэдээлэлтэй болно.

Ярих-сонсох чадварын хүрээнд:

Зөв ярих:

Ном унших аргыг уншаад өөрийн үгээр өөртөө итгэлтэй зөв,тод ойлгомжтой ярих

Хамтран ажиллах санаа бодлоо солилцох:

Сэдвийн хүрээнд бие биедээ асуулт тавьж үндэслэлтэй хариулт авах

Янз бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан ярих:

Шинэ санааг нэмж ярилцах

Бичих чадвар:

Зөв бичих:

Үг өгүүбэрийг дэгийн дагуу бичих,

Зөв бичих дүрмийг баримтлан эх зохион бичих

Бичих санаагаа олох төлөвлөх:

Эх бичихднээ санаагаа төлөвлөн ззохион бичнэ.

Санаагаа зохиож бичих:

Эх зохиож бичихдээ төсөөлөн бодох чадвараа ашиглан бичнэ.

Бичсэнээ хянаж сайжруулах:

Бичсэн эхээ өөрөө дахин нягтлан ангийнхандаа уншиж өгөх ба ярилцаж дахин сайжруулан бичнэ.

Хэл зүй ,үгийн санг хэрэглэх чадвар:

 • Ойролцоо ба эсрэг утгатай үг сонгон өгүүлбэр зохиох

 

 

Хичээлийн төлөвлөлт:

Хичээлийн үе шат,

хугацаа

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

1.

 

Сэдэлжүүлэх асуудал дэвшүүлэх үе

 

 

Суралцагчид багштай мэндэлнэ.

Үйл ажиллагаа 1

Хичээлийн дэгийг уншиж танилцах

-Үйл ажиллагаа-2

 

Эдийн дээд хадаг

Эрдмийн дээд ном гэдгийг сурагчид өөрсдийн мэдлэгтээ тулгуурлан утгыг тайлбарлах, дэвтэртээ бичих

-Хэрхэн ном уншдагаа сурагчид гараа өргөн ярих

 

 

Багштай мэндэлнэ.

 

Дэгийг танилцуулна.

 

 

Үйл ажиллагаа-2

 

Эдийн дээд хадаг

Эрдмийн дээд ном гэсэн зүйр үгийг самбарт нааж утгыг тайлбарлуулах

-Номыг хэрхэн уншдагийг зарим сурагчдаар яриулах

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх үе

 

Үйл ажиллагаа-3

Хүүхдийн сонгодог зохиолоос “Цаг хугацааны машин” номны хавтасны зургийг ажиглан өөрт төрсөн сэтгэгдлээ гараа өргөн ярих

 

 

-Багшийн ярьж буйг анхааралтай сонсох, өөрийн ойлгосон агуулгаа дэвтэртээ бичих

 

 

Үйл ажиллагаа-3

Багш хүүхдийн сонгодог зохиолоос “Цаг хугацааны машин” номыг сонгон хавтасны зургийг сурагчдаар ажиглуулан ном нь доторх агуулгыг төсөөлүүлэн яриулах

 

-Сурагчдын таамаглал дээр тулгуурлан багш номны үйл явдлыг сурагчдад ярьж өгнө.

 

 

3.

 

 

 

Дадлагажих үе-

 

Үйл ажиллагаа-4

Сурагчид багшийн тарааж өгсөн эхийг сурах бичиг дээрх зааврын дагуу өнгийн харандаагаа ашиглан тэмдэглэгээ хийж уншина.

 

 

Үйл ажиллагаа-4

“Цаг хугацааны машин” номноос эх тарааж өгнө..

 

 

4.

 

 

Алжаал тайлах дасгал

 

Үйл ажиллагаа-5

Өөрсдийн мэдэх номны тухай зүйр үгээ гараа өргөн хэлэх

 

 

Үйл ажиллагаа-5

Гурван салаагаар нь 3 баг болгож номны тухай зүйр үг аль баг олныг мэдэх вэ? Уралдааныг явуулах

 

 

 

 

5.

 

 

Дүгнэлт үе-

 

 

Сурагчид өөрсдийн ном уншдаг аргаа дэвтэртээ бичих

 

 

 

 

 

-Хичээлд идэвхтэй оролцсон сурагчдадаа баяр хүргэх.

 

 

 

 

6.

 

 

 

Гэрийн даалгавар-

 

Гэрийн даалгавраа дэвтэртээ бичиж авна.

 

Гэртээ “Ном” гэсэн үг орсон зүйр цэцэн үг аав ээжээсээ асуун 10-ыг бичиж ирнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ээлжит хичээлийн сэдэв:“Ном унших зөвлөмж

2.Хугацаа “80 минут

3.Хичээлийн зорилго:

Номыг хэрхэн яаж зөв унших аргад суралцана.

4.Хичээлийн зорилт:

Номыг уншихдаа эрүүл ахуйн талаас анхаарч байх

Ном унших зөвлөмжийг дагаж мөрдөх

Амьдралдаа хэвшүүлэх хэрэглээ болгох

Алхам

1.Таамаглал дэвшүүлэх

2.Үйл ажиллагаа төлөвлөх

3.Мэдээлэл боловсруулах

4.Асуудал дэвшүүлэх

5.Дадлагажуулах

6.Дүгнэх

Хичээлийн дэг

Бусдыгаа анхааралтай сонсъё

Тод чанга дуугаар яръя

 •  
 •  

5.Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн:

Зурагт үзүүлэн, сурах бичиг,

Унших чадварын хүрээнд суралцагчдын эзэмших чадвар:

Үгийн утгыг ойлгох:

Хам сэдвийн хүрээнд үгийн утгыг мэдэж ,тайлбарлана.

Эхийн эхлэл,гол ,төгсгөл хэсгийг ялган утга санааг ярилцах

Эхийн агуулгыг ойлгох:

Эхийн учир шалтгаан холбоо хамаарлыг тодруулсан асуулт асуух

Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох:

Ном унших зөвлөмжийн талаар бусдад ойлголтыг өгөх

Ярих-сонсох чадварын хүрээнд:

Зөв ярих:

Зөвлөмжийг уншаад бусдад заавар өгч сурах

Хамтран ажиллах санаа бодлоо солилцох:

Урьд нь хэрхэн ном уншдаг байсан талаараа ярилцаад энэхүү эхийг уншсанаараа цаашид ном унших аргатай ,зөвлөмжтэй болж байгаа талаараа санаа бодлоо чөлөөтэй солилцоно.

Янз бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан ярих:

Дүрийн тоглолт хийх

Бичих чадвар:

Зөв бичих:

Үг өгүүбэрийг дэгийн дагуу бичих

Утга ялгасан үгийг нүдлэх ,зөв дуудах ,зөв бичих

Бичих санаагаа олох төлөвлөх:

Уншсан эхийнхээ утгыг гарган хураангуйлж бичих

Санаагаа зохиож бичих:

Бичихдээ төсөөлөн бодох чадвараа ашиглан бичнэ.

Бичсэнээ хянаж сайжруулах:

Бичсэн эхээ өөрөө дахин нягтлан ангийнхандаа уншиж өгөх ба ярилцаж дахин сайжруулан бичнэ.

Хэл зүй ,үгийн санг хэрэглэх чадвар:

Өгүүлбэрийг 3-5 асуултаар дэлгэрүүлэн бичих

Үг өгүүлбэрийг холбож найруулан бичих

Хичээлийн үе шат,

хугацаа

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах

зүйл

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Сэдэлжүүлэх асуудал дэвшүүлэх үе

 

Мэндэлнэ .

Хичээлийн дэгтэй танилцана.

 

 

-Үйл ажиллагаа-1

 

Үзүүлэнг ажиглаад буруу сууж ном уншиж байна гэх мэтээр өөрсдийн мэдлэгтээ тулгуурлан ярих

-Сурагчид гараа өргөн зөв сууж, чимээ шуугиангүй орчинд гэх мэтээр хариулах

Суралцагчидтай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгтэй танилцуулна.

Номыг буруу сууж, зөв сууж

уншиж байгаа хүүхдийн зурагт үзүүлэнг самбарт нааж ажиглуулах, харьцуулах

-Харилцан ярилцах

Номын санд өөрсдийгөө сууж байна гэж төсөөлөөрэй?

Номыг хэрхэн унших вэ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх үе шат-

 

Үйл ажиллагаа-2

Сурагчид ном унших зөвлөмжийг гараа өргөн хэлэх

Сурагчид самбар дахь зөвлөмжийг дэвтэртээ бичиж авна.

-Номыг чимээ шуугиангүй газарт уншина.

-Ширээний болон цонхны гэрэл зүүн гар талаас тусаж байвал сайн.

-Номны хавчуурга хэрэглэх гэх мэт

 

 

Үйл ажиллагаа-2

Багш сурагчдын хэлж буй зөвлөмжийг самбарт бичих

Багш сурагчдын хэлж буй ном унших зөвлөмжийг бүх сурагчдад харагдах байдлаар самбарт бичнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Дадлагажих үе

 

Үйл ажиллагаа-3

Сурагчид ном унших зөвлөмжийг баримтлан энэхүү эхийг уншина.

 

 

-Зохиолоос хамгийн чухал санааг бичиж тэмдэглэх

-Эхийг цогцолбороор зөв зааглан, цогцолбор бүрт гарчиг өгөх, өгсөн гарчигаа тайлбарлах

-Үгийн ойролцоо утгыг дэвтэртээ бичих

 

 

Үйл ажиллагаа-3

“Аяга сүү” эхийг тарааж өгөх

 

 

-Эх дээр ажиллах зааврыг өгнө.

 

4.

Алжаал тайлах дасгал

Үйл ажиллагаа-4

“Өдөр, шөнө” тоглоом тоглоно.

 

 

Үйл ажиллагаа-4

Тоглоомын зааврыг танилцуулна.

 

 

5.

 

Дүгнэлт үе

 

Аяга сүү”эх доторх үгийн ойролцоо утгыг дэвтэртээ бичих

 

 

Дасгал№1Ойролцоо утгатай үгийг бичих

Ирэх-очих

Зовох-шаналах

Өвчин-зовлон

Айх-сандрах

 

 

 

6.

 

Гэрийн даалгавар

 

-Сурагчид багшийн өгсөн даалгаврыг гэртээ гүйцэтгэж ирнэ.

 

“Ном” гэсэн үг орсон зүйр цэцэн үгээр номын хавчуурга хийж ирэх даалгавар өгнө.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэдэв:Номын танилцуулга хийх-2 цаг

Зорилго:

Номын танилцуулга бичиж сурах

Зорилт:

Номын танилцуулгын ач холбогдол

Номын танилцуулгыг хэрхэн яаж хийх талаар мэдэх

Номтой нөхөрлөж сурах

Алхам

1.Таамаглал дэвшүүлэх

2.Үйл ажиллагаа төлөвлөх

3.Мэдээлэл боловсруулах

4.Асуудал дэвшүүлэх

5.Дадлагажуулах

6.Дүгнэх

Хичээлийн дэг

Бусдыгаа анхааралтай сонсъё

Тод чанга дуугаар яръя

 •  
 • Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн:
 • Толь бичиг,тарааж өгөх материал,ном сурах бичиг
 •  
 •  

Унших чадварын хүрээнд суралцагчдын эзэмших чадвар:

Үгийн утгыг ойлгох:

Хам сэдвийн хүрээнд үгийн утгыг мэдэж ,тайлбарлана.

Үгийн утгыг толь бичгээс харах,үг салаа утгатай байдгийг мэдэх

Эхийн агуулгыг ойлгох:

Эхийн агуулгыг нэгтгэн дүгнэх асуулт тавих

Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох:

Номын танилцуулга хийх нь ямар ач холбогдолтойг мэдэх

Ярих-сонсох чадварын хүрээнд:

Зөв ярих:

Танилцуулга хийх дарааллыг нарийн тодорхой зөв дараалалтай ярих

Хамтран ажиллах санаа бодлоо солилцох:

Номын танилцуулгыг хамтран хийх

Янз бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан ярих:

Танилцуулгыг дуу хоолой биеийн хөдөлгөөн харцыг тохируулан хийх

Бичих чадвар:

Зөв бичих:

Үг өгүүбэрийг дэгийн дагуу бичих,

Ном,сонин сэтгүүлийн нэрийг том үсгээр бичих

Залгавар залгахад эгшиг гээгдэх гээгдэхгүйг мэдэж бүлэглэх

Бичих санаагаа олох төлөвлөх:

Уншсан номынхоо танилцуулгыг хийх

Санаагаа зохиож бичих:

Танилцуулгаа бичихдээ дэс дарааллыг алдагдуулахгүй бичнэ.

Бичсэнээ хянаж сайжруулах:

Бичсэнээ нягталж дахин сайжруулах

Хэл зүй ,үгийн санг хэрэглэх чадвар:

 • Цэг тэмдгийг зөв хэрэглэх
 •  
 • Хичээлийн төлөвлөлт:

Хичээлийн үе шат

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

 

 

Сэдэлүүлэх асуудал дэвшүүлэх

 

Суралцагчид мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгтэй танилцана.

Үйл ажиллагаа 1

 

Та нар хамгийн сүүлд ямар ном уншсан бэ?

Уншсан номын талаар санаа бодлыг чөлөөтэй солилцуулна.

Уншсан номоо танилцуулцгаая!

 

 

 

Суралцагчид багштай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгийг танилцуулна.

 

Асуулт бэлтгэх

Сэдэвт тохирсон зураг бэлтгэх

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх

 

Үйл ажиллагаа 2

Уншсан номоо танилцуулахад бэлтгэх.

Хэн ямар ном сонгосон бэ? номоо танилцуулъя

Зохиогчийн тухай юу мэдэх вэ?Яагаад энэ номыг уншсан бэ?

Ямар нэртэй ном бэ?

Аль хэвлэлийн үйлдвэрт, хэзээ хэвлэгдсэн.

 

Үйл ажиллагаа 3

 

Сэтгэлд үлдсэн онцгой санагдсан эсвэл санаанд нийцээгүй ямар баатар үйл явдал байсан бэ?

Номыг уншиж дуусаад, юу мэдэрч байсан бэ? эдгээр асуултын дагуу дэвтэр дээрээ бичиж тэмдэглэнэ.

 

Үйл ажиллагаа 4

 

Өөрийн танилцуулгыг уншиж өгч тэмдэглэснээ ярина.

 

Хүүхдүүд бие биенээсээ асуулт асууж өөрийн санаа бодлоо хэлж ярилцана .

 

Үйл ажиллагаа 5

 

Сурах бичиг дэх Билгүүн, Оргил хоёрын бичсэнтэй хэр нийцэж байгааг дүгнэн ярилцана.

 

 

Сурагчдын хийж байгаа үйлийн дарааллын зөв бурууг хянаж туслах

 

 

 

 

Хүүхэд бүрийг оролцуулах

 

Сурагчдын хийж байгаа зүйлийг хянаж туслах.

 

 

 

Дадлагажих үе

 

Үйл ажиллагаа 6

 

Номын танилцуулгыг ярилцах

Уншсан номын тэмдэглэлээ зохиогчийн нэрийн эхний үсгээр цагаан толгойн дэс дарааллаар байрлуулаарай.

 

Үйл ажиллагаа 7

 

Чиний хувьд яаж бичихээр шийдсэн бэ?

 

 

 

 

 

 

Өөрийн хийснээ ярьж сурахад анзаарах

 

 

 

 

 

Хэн хамгийн олон ном уншсан байна вэ?

Жагсаан бичсэн номоо танилцуулана.

 

 

 

Ярьж сурахад анзаарах

 

Дүгнэлт үе

 

 

 

 

 

 

 

Гэрийн даалгавар

 

 

 

 

 

 

Өөрийн танилцуулгыг сайжруулж бичиж ирэх

 

 

 

Бичихийн тулд сайн төлөвлөж сурахад чиглүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номын танилцуулга Ээлжит 2

Хичээлийн үе шат

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

 

 

Сэдэлүүлэх асуудал дэвшүүлэх

 

Багштай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгтэй танилцана.

 

Үйл ажиллагаа 1

 

Номын сангаар аялцгаая!

 

Унших номоо сонгоцгооно.

 

 

Багштай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгтэй танилцуулна.

 

Үйл ажиллагаа 1

Асуулт бэлтгэх

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх

 

Сонгож авсан номоо танилцуулахад бэлтгэх.

Хэн ямар ном сонгосон бэ? номоо танилцуулъя

Зохиогчийн тухай юу мэдэх вэ?Яагаад энэ номыг сонгосон бэ?

Ямар нэртэй ном бэ?

Аль хэвлэлийн үйлдвэрт, хэзээ хэвлэгдсэн.

 

Үйл ажиллагаа 2

 

Сэтгэлд үлдсэн онцгой санагдсан эсвэл санаанд нийцээгүй ямар баатар үйл явдал байх бол? Таамаглан бичье.

эдгээр асуултын дагуу дэвтэр дээрээ бичиж тэмдэглэнэ.

 

Үйл ажиллагаа 3

 

Өөрийн танилцуулгыг уншиж өгч тэмдэглэснээ ярихад, сурагчид тодруулах асуулт асууж санаагаа хэлж ярилцана.

 

 

 

Үйл ажиллагаа 4

 

Өөрийн бичсэн болон бусдын бичсэнтэй хэр нийцэж байгааг дүгнэн ярилцана.

 

 

 

Сурагчдын хийж байгаа үйлийн дарааллын зөв бурууг хянаж туслах

 

Хүүхэд бүрийг оролцуулах

 

 

Өмнөх хичээлээр эзэмшсэн чадвартай холбохыг анзаарах

 

 

 

Дадлагажих үе

 

Үйл ажиллагаа 5

Сонгож авсан номоо зохиогчийн нэрийн эхний үсгээр цагаан толгойн дэс дарааллаар байрлуулана.

Хэн хэдэн ном сонгосон талаар анги нийтээр ярилцана.

 

 

Өөрийн хийснээ ярьж сурахад анзаарах

 

 

 

 

 

Дүгнэлт үе

 

Номоо танилцуулах карт дээр ажиллах

Зохиогчийн нэр Я.Цэвэл

Номын нэр: Монгол хэлний товч тайлбар толь

Хэвлэсэн газар:Мөнхийн үсэг ХХК

Огноо:2013

ISBN дугаар 978-99973-2-165-7

Картын дагуу тэмдэглэх.

 

 

 

Номын танилцуулга карт бэлтгэх

 

 

 

Гэрийн даалгавар

 

 

 

Номын сангаар аялахад өөрт төрсөн сэтгэгдэлээ бичиж ирэх.

 

 

Бичихийн тулд сайн төлөвлөж сурахад чиглүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэдэв:Үгийн салаа утга-2цаг

Зорилго:

Салаа үгийн утгыг мэдэх,хэрэглэж сурах

Зорилт:

Үгийн үндсэн утга

Салаа утга гэж юуг хэлэх

Үгийн утгыг тайлбарлаж сурах

Толь бичигтэй ажиллах

Алхам

1.Таамаглал дэвшүүлэх

2.Үйл ажиллагаа төлөвлөх

3.Мэдээлэл боловсруулах

4.Асуудал дэвшүүлэх

5.Дадлагажуулах

6.Дүгнэх

Хичээлийн дэг

Бусдыгаа анхааралтай сонсъё

Тод чанга дуугаар яръя

 •  
 •  
 •  
 • Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн:ном сурах бичиг,төм,үзүүлэн

Унших чадварын хүрээнд суралцагчдын эзэмших чадвар:

Үгийн утгыг ойлгох:

Хам сэдвийн хүрээнд үгийн утгыг мэдэж ,тайлбарлана.

Үг салаа утгатай байдгийг мэдэх

Толь бичиг хөтлөх

Эхийн агуулгыг ойлгох:

Эхийн агуулгыг ойлгож салаа үгийн утгыг гаргасан өгүүлбэр зохиох

Эхийн далд утгыг бүтээлчээр ойлгох:

Үгийн ил ба далд утгыг харьцуулан ярилцах

Ярих-сонсох чадварын хүрээнд:

Зөв ярих:

Сурсан зүйлийнхээ талаар тодорхой цэгцтэй ярих

Хамтран ажиллах санаа бодлоо солилцох:

Бусдын үзэл бодлыг сонсох,сонссон зүйлээ дүгнэх

Янз бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан ярих:

Унших болон илтгэх үедээ ярих хурд ба дууны өнгөө тохируулах

Бичих чадвар:

Зөв бичих:

Дуудлага ижил үгийг зөв бичих

Салаа утгатай үгийн утгыг мэдэх

Бичих санаагаа олох төлөвлөх:

Салаа утгатай үгийн түүвэр хийх

Санаагаа зохиож бичих:

Түүвэрээ бичихдээ төсөөлөн бодох чадвараа ашиглан бичнэ.

Бичсэнээ хянаж сайжруулах:

Бичсэн салаа үгийн түүвэрээ өөрөө дахин нягтлан ангийнхандаа уншиж өгөх ба ярилцаж дахин сайжруулан бичнэ.

Хэл зүй ,үгийн санг хэрэглэх чадвар:

 • Хэн,юу яав аль ,ямар,хэд,хэзээ ,хаана,гэсэн асуултанд хариулагдах үгсийг ялган бүлэглэх
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Хичээлийн төлөвлөлт:

Хичээлийн үе шат

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

 

Сэдэлүүлэх асуудал дэвшүүлэх

 

Багштай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгтэй танилцана.

Үйл ажиллагаа 1

 

 

 

 

Ном гэж юу вэ?

Дээрх асуултыг сурагчдаас асууж, санаа бодлыг чөлөөтэй солилцуулна.

 

 

Багштай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгийг танилцуулна.

 

 

 

Нээлттэй асуулт бэлтгэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх

 

Үйл ажиллагаа 2

Багшийн тарааж өгсөн

Ном шүтэх ёс эхийг унших

Үйл ажиллагаа 3

Эхийг анхааралтай унших утгыг мэдэхгүй үгийг тэмдэглэх

Сурагчид асуулт зохиож ярилцана.

Үйл ажиллагаа 4

Номыг юу гэж үздэг вэ?

Яагаад монголчууд номд сүсэглэн биширдэг вэ?

Ном үнэхээр ид шидтэй юү? Юу гэж бодож байна вэ?

Утгыг нь мэдэхгүй үгийг тайлбарлах

Өөрийн ойлгосноор тэмдэглэсэн үгээ таамаглах

Толь бичиг дэх утгыг мэдэж, өөрийн таамаглалтай харьцуулна.

 

 

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагаа 5

Цогцолбор бүрд нэг өгөх

Эхийн цогцолборыг тодорхойлж ярилцах

Залах гэдэг үгийг салаа утгыг тэмдэглэж авах

Энэ үг эхэд ямар утгаар орсонг тодорхойлох

Салаа утга мөн шилжсэн утгын талаар мэдэж авах

 

Эхийг олшруулж тарааж өгөх

 

Номыг дээдлэн шүтэх талаар мэдүүлэх.

 

Асуултыг хянаж засах

 

 

 

 

Сурагчдын хийж байгаа зүйлийг хянаж туслах

 

 

Үгийн салаа утгыг ойлгуулах

 

 

Дадлагажих үе

 

Үйл ажиллагаа 6

 

Үгийн салаа утгыг олуулах

Өргөх гэдэг үгийн салаа утгыг бичиж тэмдэглэх

Салаа утгыг оролцуулж өгүүлбэр зохиож ойлголтоо бататгах

 

Үгийн салаа утгыг олуулах

Өөрийн хийснээ ярьж сурахад анзаарах

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт үе

 

Эрдэм номын тухай зүйр цэцэн үг бичих

Эрдэмтэй хүн даруу их мөрөн дөлгөөн

 

 

Зүйр үгийг зөв олж байгаа эсэхэд анхаарах

 

 

 

Гэрийн даалгавар

 

 

Цээжээ хавтаслах хэлц үгийн утгыг бичиж ирэх

 

Гэрийн даалгавар өгөх

 

 

 

 

 

 

 

Ээлжит 2-“ Үгийн салаа утга “

Хичээлийн үе шат

Суралцагчийн үйл ажиллагаа

Багшийн дэмжлэг

Сайжруулах зүйл

 

Сэдэлүүлэх асуудал дэвшүүлэх

 

Суралцагчид багштай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгтэй танилцана.

 

Үйл ажиллагаа 1

Салаа утга гэж юу вэ?

Дээрх асуултыг сурагчдаас асууж, санаа бодлыг чөлөөтэй солилцоно.

 

 

Багштай мэндэлнэ.

Хичээлийн дэгтэй танилцана.

 

Нээлттэй асуулт бэлтгэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг бүтээх

 

Үйл ажиллагаа 2

Хэлц үгийг уншиж хэлц үгийн утгыг гаргасан өгүүлбэр зохиох

 

Нүдийг нь олох

Утгыг тайлбарлах

Хэлц үгнээс нүд гэдэг үгийн үндсэн ба шилжсэн утгыг бичих

Өөрийн ойлгосноор үгээ таамаглана.

 

Жнь: Хүн амьтны нүд

Толь бичгээс үгээ олъё

Нүд сайтай хүн, ботгоны нүд, ширээний нүд,өвдөгний нүд,нүдийг нь олох, нүд алдам,

 

 

Үйл ажиллагаа 3

Толь бичиг дэх утгыг мэдэж, өөрийн таамаглалтай харьцуулах

Нүд гэдэг үгийн салаа утгыг оролцуулж өгүүлбэр зохиох

Үйл ажиллагаа 4

 

Хураангуй өгүүлбэр болгож бичих

 

Монголчууд номыг бурхнаас илүү дээдлэн шүтэж биширдэг .

 

 

 

 

Хийх зүйлээ бодож, бодлоо шалган тунгааж, ажиллаж сурахад анхаарах

 

 

 

 

 

Сурагчдын хийж байгаа зүйлийг хянаж туслах

 

 

 

 

 

Эхээс дэлгэрэнгүй өгүүлбэр бэлтгэх

 

 

 

Дадлагажих үе

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагаа 5

Зүйр цэцэн үг дээр ажиллана.

Хөл нь дөрөөнд гар нь ганзаганд хүрэх хэлц үгийн утгыг тайлбарлах

Хэлц үгээс гар гэдэг үгийг сонгож салаа утгыг бичих

Бод гэдэг үгийн салаа утгыг толь бичгээс олж тэмдэглэх,

 

 

Өмнөх хичээлээр эзэмшсэн чадвартай холбохыг анзаарах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт үе

 

 

Үйл ажиллагаа 6

Суралцагчид салаа үгийн утгыг олж сурах ба үгийн салаа утгыг дэвтэртээ бичиж тэмдэглэн цээжлэх

 

Гар, бод үгийн салаа утгыг оролцуулан өгүүлбэр зохионо.

 

 

 

 

 

Өгүүлбэр зохиож байгаа эсэхэд анхаарах

 

 

 

Гэрийн даалгавар

 

 

Тулах гэдэг үгийн салаа утгыг толь бичгээс тэмдэглэнэ.

 

 

 

 

Гэрийн даалгавар өгөх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номтойнөхөрлөцгөөе- нэгжхичээлийншалгуур

Сурагчиддоорхдаалгаврыг 40 минутынхугацаанддэвтэртээгүйцэтгэнэ.

1. Доорхэхийгдэвтэртээцэвэрхуулжбичингарчигөгчүргэлжлүүлэнзохионо. 2оноо

Тогосболжморхоёрнэгэнөдөройдтааралдажгэнэ. Чиболөрөвдөлтэй, азгүйжижигхэнсааралөнгөтэйгэжтогосхэлээдНадшигбаян, сэтгэлтатам, өнгөлөг, томболмоорбайнауу? гэжасуужгэнэ. Үгүйбиөөртөөсэтгэлхангалуунбайдаггэжболжморхариулав.

Гэтэлнэгэноройбүргэдхоолхайнтэднийдээгүүрэргэлдэжэхлэвгэнэ. Болжморжижигхэнтуранхайболохоорнэгэнмодруунисэноржхалхлагдажчаджээ.Тогосчтүүнтэйадилнуугдахыгхүссэнболовччадсангүй...........

2.Номуншихдаабаримтлахзөвлөмжийгтоочинбичнэ. 2 оноо

3.Өөрсдийнмэдэхномгэсэнүгорсонзүйрцэцэнүгүүдийгбичих 2 оноо

4.ЗГ+ЗГ =ЭЭГ+ ЗГ=Эгшиггүйзагварттохирохтусбүр 2 үгбич. 2 оноо

5.Өөрсдийнмэдэхнэгномынтанилцуулгабичих

2оноо

Нийт 10

 

 

 

 

1-р түвшин

1.Зүйр цэцэн үгийг хуулан бичихдээ залгаврыг зөв залган бич.

Мэдэх сурах-аас илүү эрдэм үгүй

Мэнд явах-аас илүү жаргал үгүй

2.Шинжийг нэрлэсэн үгийг нөхөж холбоо үг бүтээгээд асуух ,анхааруулах өгүүлбэр зохион бич.

......сонин,...ширээ,......будаа

3.Үг тус асуух өгүүлбэр зохио

Шав,шавь

4.холбоо үг бүтээж өгүүлбэр зохио

Тараг,тарга

5......оронд тохирох үгийг нөхөж бич

Номыг...................шуугиангүй газарт уншина.

Ширээний болон ................гэрэл ...........гар талаас тусаж байвал сайн.

 

2-р түвшин

1.Сургаал үгийг гүйцээгээрэй

Нялхсыг .................. Ахаа ..................хүндэл

Настныг..................... ............................дэлэм хүндэл

2.Өгүүлбэрийг анхааруулах өгүүлбэр болгон хувиргаж бич.

Эдийн дээд хадаг

Эрдмийн дээд ном

3.Зөв үгийг олж тэмдэглэ

Ярихыг,аргалын,эрдэмийн,хэлхэд

4.Эсрэг утгатай үгийг олж бич

Дээд,хаях,нөхөр,сайн

5.Дараах үгийн салаа утгыг үүсгэ.

Гар,хөл

6. Дараах өгүүлбэрийг хураангуй өгүүлбэр болго.

Монголчууд номыг бурханаас илүү дээдлэн хүндэлж биширдэг.

3-р түвшин

1.Зүйр цэцэн үгийг зөв найруулан бич.

Дагавал,болно,үг,ухаантай

Дагавал болдог,үлгэр цэцэн

2.Дараах үгийг олон тоот нэр болго

Малчин,жүжиг,эмч,багш

3.Тохирох залгаврыг зөв залган бич

Жуулчин,

Багаж ын,ийн,ийг,ыг

Гахай г,н,д,т

Жүжиг аас,өөс,аар,

4.Сургаал үгийг зөв болгон бич

Амьдрахгүй мэдэхгүй бол

Сурахгүй мэрийхгүй бол

5.эсрэг утгатай үгийг ол

Удаан,ажилсаг,явах,ганцаараа

6.............оронд амьтныг нэрлэсэн үг бичээрэй

...............ыг соёогоор нь таних

.................ыг савраар нь таних

7.Г+Х=Э загварт тохирох үгийг ялган бичээрэй

Заншил,урсах,хөгжимдөх,төрх,зураг,бууралтах,өгсөх,ярих,баярлах,барих,сорих

 

 

 

 

 

9 настай хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн онцлог монгол хэлний сургалтанд харгалзах нь:

 

 

 

Чадвар

 

 

Үзүүлэлт

 

Шалгах аргачлал

 

 

1

 

Ярих сонсох чадварсайжирна.

 

Зөв тод сонсголонтой ярих чадвар

 

Цээжилсэн шүлэг болон зүйр үг ,сургаал үгийг унших

 

 

2.

 

Санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж

чаддаг болно.

 

Хурдан зөв уншаад ойлгох

 

Уншсанаа ойлгон ярих ба өөрт хэрэгтэй мэдээллийг ялгаж чаддаг болно.

 

 

3.

 

Бичих чадвар нь сайжирна.

 

Зөв гаргацтай алдаагүй бичих

 

Зүйр цэцэн үг,сургаал үгийн утгыг өөрийн ойлгосноор тайлбарлан бичих

 

 

 

 

 

 

 

Өмнөх төсөөллийг оношлох нь:

Даалгаврууд

Илрүүлэх чадварууд

 

1

 

Эгшиг нөхөж үг бүтээ.

..рд..м,х..чээл,с..ргууль,..нги

 

Эгшгийн байрыг ажиглаад өргөлтөт ба балархай эгшгийг олох

 

2

Үгийг эр ,эмээр нь ангилах

Анги,хичээл,сурах,бүлэг,

 

Үгийг эр,эм үгээр нь бүлэглэх

 

 

3

Үгсийг тохирох залгавартай ньзөв холбох

Ном ыг,ын той,тай,ны

Үзэг

харандаа

 

Зөв бичих дадлага

 

4

 

Үгсийг тохирох залгавартай нь зөв холбох

Ном ыг,ын той,тай,ны

Үзэг

харандаа

 

Түргэн хэллэгийг уншаад эсрэг утгатай үгийг зур

 

5

Үеийг нийлүүлж үг бүтээ.Дараа нь үгсийг холбож зүйр үг бүтээ.

Сайн гэл та еийг тойр муу сэт би лыг но

...............сэтгэл..........тойрно.

...............сэтгэл..........тойрно.

 

 

Үеийн тухай ойлголт Үеийн тухай ойлголт

 

6

Зүйр үгийг зөв дараалалд оруулан утгыг тайлбарла

Шаазгай барина буга эвт

 

Үгийг зөв байрлуулж сургаал үгийн утгыг оновчтой гаргах

 

7

 

 

Ъ,ь тэмдгийг цэгийн оронд бич.

Оч..ё,уралд..я,өг..е,үз..е,хар..я

 

 

Тусгаарлах тэмдгийг зөв залган бичих

 

8

Холбоо үг үүсгэн бичээд өгүүлбэр зохио

...эрдэнэ,...хавтас,......танхим

 

Үгэнд холбоо үг үүсгэх

 

9

Эсрэг утгатай үгийг бич

Үнэн зөөлөн цэвэр

 

Эсрэг ба ойролцоо утгатай үгийг олох

 

 

 

Гарааны үнэлгээ

Шалгуур

Үзүүлэлт

Тийм

үгүй

1

 

Эд юмаа хайрлах

Дэвтэр ном нь бүрэн цэвэр үү?

 

 

2

 

 

Номоо хавтасласан уу?

 

 

 

3

 

Бие даан сурч ажиллахтай холбоотой дадал хэвшил

Чи ном унших дуртай юу?

 

 

4

 

Чи уншсан номныхоо утгыг хэн нэгэнд ярьж өгдөг үү?

 

 

5

 

Чи ямар төрлийн ном унших дуртай вэ?

 

 

6

 

Номыг хаана уншвал зохимжтой вэ?

 

 

7

 

Хүмүүс ямар зорилгоор ном уншдаг вэ?

 

 

8

 

Номоо сонгохдоо чи юуг нь илүү анхаардаг вэ?

 

 

9

 

Чи номыг яаж уншдаг вэ?

 

 

10

 

Чи уншиж эхэлсэн номоо дуусгадаг уу?

 

 

11

Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг чадвар

Үгийн утгыг мэдэх тайлбарлах

 

 

12

 

Эхийн гол санааг ойлгон тайлбарлах

 

 

13

 

Эхийн үйл явдлыг таамаглах

 

 

14

 

Санаагаа цэгцтэй илэрхийлэн ярих

 

 

15

 

Бусадтай санаа бодлоо солилцдог уу?