Зөв шийдвэр

Энэхүү нэгж хичээлийн хүрээнд ... судална.