1000 дотор аравт хэтрүүлэн нэмэх хасах

 Энэ судлагдахууны хүрээнд аравт  үүсгэн өмнөх орон дээр нэмэх, аравт задлан хасах,

Аравт дамжуулан үүсгэн, Орон дамжуулан зээлээ хасах тохиолдлуудыг таниулж чадваржуулна.