Цагаан толгойн үсгийн ангилал

Энэхүү хичээлийн агуулга нь Цагаан толгой 35үсэгтэй. Эгшиг,гийгүүлэгчийн ангилалыг үзнэ

Бодисын төлөв байдал

Энэ хичээл 8 ээлжиттэй

4-р сарын 6 наас 4-р сарын 28 ны хооронд орно

Азжаргал Э

Мультимедиа

Ээлжит-4

заах он сар 

Боловсруулсан багш 


Азжаргал Э