Уртыг хэмжих нэгж

Энэ нэгж хичээлийн хүрээнд сурагчид ямар нэгэн зүйлийг хэмжиж сурна.

БАТЛАВ.СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР.............................\ ............ \

Нэгж хичээлийн хөтөлбөр № ..

Сэдэв: Уртыг хэмжих – 6 цаг

Зорилго: Хэмжигдэхүүнийг мэдэх, ойлгох, хэрэглэх ( сантиметр – см)

Суралцахуйн зорилт:

1.2.б. Урт хүнд шингэний эзэлхүүний хэмжээг харьцуулан эсвэл стандарт бус хэмжих нэгж хэрэглэн жишиж, урт богино, хүнд, хөнгөн, их бага, адил тэнцүү зэрэг үг хэрэглэн тайлбарлах

Агуулга:

 

 

Хэжигдэхүүнийг ойлгох, хэмжих

Урт, , хугацааны хэмжээг харьцуулан жиших

Хугацааг хэмжих нэгжүүдийг ойлгож хэрэглэх, эрамбэлэх

Стандарт бус хэмжих нэгж хэрэглэн жиших ( урт,богино, хүнд, хөнгөн, их,бага, цаг, хоног , долоо хоног, сар, улирал )

Агуулгын залгамж холбоо:

Чадвар

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

Хэмжиг-

дэхүү нийг хэмжих, ойлгох

-Урт, хүнд, эзэлхүүн, хугацаа-

ны хэмжээг харьцуу-

лан эсвэл стандарт бус хэмжих нэгж хэрэглэн жиших

-Урт, хүнд, хугацаа,эзэлхүүний хэмжээг баримжаалах тохирох, нэгж, хэмжих хэрэгслээр хэмжих, хэмжих хэрэгслийн хуваарийг ойлгох, хэмжээг унших, бичих хэмжигдэхүүний хэмжих нэгжүүдийн хамаарлыг ойлгох, хэмжигдэхүүнийг жиших, хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх, уртын уламжлалт зарим нэгжээр уртыг баримжаалах

-Урт, хүнд, эзэлхүүн, хугацаагы хэмжээг баримжаалах, тохирох нэгж, хэмжих хэрэгслээр хэмжих, хамаарлыг ойлгох, хэмжих хэрэгслийн хуваарийн утгыг ойлгон хэмжээг унших, бичих,

-Урт, хүнд, эзэлхүүнийг хэмжих хэрэгслүүдийн янз бүрийн хуваарийн уртыг олох баримжаалах, хэмжих, хэмжээг унших, бичих, хэмжигдэхүүнийг хэмжих нэг нэгжийг нөгөө нэгжээр илэрхийлэх, жиших, эрэмбэлэх, бүхлээр тоймлох, хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх

-Үргэлжлэх хугацааг тооцоолоход цагийн хуваарь, цаг тооны бичгийг хэрэглэх

- Урт, хүнд, эзэлхүүнийг хэмжих хэрэгслүү-

дийн янз бүрийн хуваарийн уртыг олох баримжаа-

лах, хэмжих, хэмжээг ойлгох, хэрэглэх хэмжигдэ-

хүүний бага нэгжийг их нэгжид шилжүүлэн хэмжээний тоон утгыг

жиших, тоймлох, хэмжээн дээр үйлдэл гүйцэтгэх

 

Хичээл хоорондын холбоо:

Монгол хэл:Бүтэн өгүүлбэрээр хариулж,учир шалтгааныг ойлгох

Математик, Хүн ба Орчин::урт богино хол ойр

Хүн орчин :Үзэсгэлэнт байгалийн цогцолбор бүтээх

Зураг урлал : Наана,зурна,будна.

Дуу хөгжим 4-мөрт хөдөлгөөнт шүлэг уран сайхан унших,дуу авиа гаргах

 

Түлхүүр үг:Нэг нэгээр хуваарилах, хоёр тэнцүү хэсэг

 

Сургалтын орчин:

Сэтгэл зүйн орчин:Багш сурагчийн эерэг харилцаа,удаан ойлгож байгаа сурагчдад зөвлөгөө тайлбар өгөх, биеийн хэлийг сайн эзэмшсэн байх

 

Үйлийн орчин:яриулах,будуулах, наах. холбох,тоглох,сэтгэх,хамтарч ажиллах

 

Хэрэглэгдэхүүн: Сурах бичиг ,зурагт үзүүлэн

 

Сурагчийн оношилгоо: багш өөрөө сурагчдын ерөнхий баримжаа ,чадварт тулгуурлана.

 

Өмнө эзэмшсэн мэдлэг, чадвар:

10 хүртэлх тооны нэмэх хасах үйлдэл хийх чадвар

10 хүртэлх тооны бүтэц, түүнийг ашиглах чадвар

 • Эзэмших мэдлэг , чадвар
 •  
 • Мэдлэг
 • Чадвар
 •  

Урт богино

Жишиж харьцуулах замаар урт богиныг тодорхойлох

Шагай бичгийн хавчаар гэх мэт юмсыг хэрэглэн урт богиныг тодорхойлох

 

Арга зүй:Тоглоом,харилцан яриа, сэтгэн бодох ,дүрд тоглох, өгөгдөл дээр ажиллах

 

Цагийн төлөвлөлт хэрэглэгдэхүүн

Ээлжит хичээлийн сэдэв

 

Хугацаа

Сар өдөр

Хэрэглэгдэхүүн

1

Юмсын уртыг баримжаалах

35 минут

 

Үзүүлэн,ТӨМ, сурах бичиг

2

Нүд ашиглан эд зүйлсийг хэмжих

35 минут

 

Үзүүлэн , ТӨМ, сурах бичиг

3

Урт богино,хол ойр

35 минут

 

Үзүүлэн,ТӨМ,сурах бичиг

4

Дасгал даалгавар ажиллах

35 минут

 

ТӨМ, сурах бичиг

5.

Хэрчим зурах

35 минут

 

Үзүүлэн,ТӨМ,сурах бичиг

6.

Сорил

35 минут

 

ТӨМ

 

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

Хичээлийн сэдэв: Юмсын уртыг баримжаалах

Хугацаа: 35 мин

Хичээлийн зорилго: Юмсын уртыг баримжаалах

Хичээлийн зорилт:

Эд зүйлс, зураг дээр ажиглах, ярилцах

Дэвтрийн хэдэн нүдэнд хүрч байгааг тэмдэглэх

 

Хичээлийн үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

Сэдэлжүүлэлт

Зураг дээр ярилцах, багшийн асуусан асуултанд хариулах

Дасгал 2- ажиглах

 •  

 •  

Бийр урт байна. Харандаа 7 дөрвөлжинтэй, бийр 9 дөрвөлжинтэй тэнцүү учир бийр урт байна.

Зураг дээр ярилцах

Өмнө үзсэнээ сэргээн санаж ярилцах

Аль нь урт вэ?

Хараад мэдэж болох уу?

Дасгал 2-ыг ажиглацгаая

1 товч 1 дөрвөлжинтэй тэнцүү

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг

-Дасгал 3

 •  

Дасгал 4

-Дасгал 3

 •  

1 шагай 1 дөрвөлжинтэй тэнцэхийг сануулах

 •  

Товч, шагай зэрэг нь стандарт бус нэгж болохыг хэлж өгөх

 

 •  

Бататгал үе

Охин аль ойр байгаа дэлгүүр орохыг хүсчээ. Аль дэлгүүр ойр байна вэ?

Дүгнэх үе

Аман үнэлгээ өгнө.

Анхааралтай сонсож ярилцана.

Гэрийн даалгавар

ТӨМ

Гэрийн даалгавар тэмдэглэж авна.

 

Ээлжит хичээл-2 “ Нүд ашиглан эд зүйлсийг хэмжих

Үйл\а

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

 

Сэдэлжүүлэлт

 

 

 

 

 

 

 

Шинэ хичээл

 

 

 

 

 

 

 

 

Бататгал

 

 

 • Баг бүрт өөр өөр хэмжээтэй өнгийн цаас өгч дэвтэрт наалгах.
 • Дэвтрийн хэд нүд болсон бэ?
 •  
 •  

Сурах бичгийн 102-р хуудсанд байгаа дэвтрийн нүд ашиглан юмсын уртыг баримжаалах үйл ажиллагаа төлөвлөсөн.

Багш хамтран тоолж харандааны уртыг нүдээр илэрхийлнэ.

 •  

Дасгал 7

 •  

Аль нь урт вэ?

 •  

Улаан, ногоон, хөх өнгийн тахир шугамын уртыг харьцуулах

 •  

Өмнө нь тахир бус шугамыг ихэвчлэн жишиж байсан тул бэрхшээлтэй байж болно.

 •  

Мөн хэрхэн тоолсныг ярилцах хэрэгтэй .

 

 

Дасгал 5-ыг ажиглах

 

Баллуур-4 нүд Цавуу-8 нүд

Харандаа-14 нүд тул харандаа урт байна.

Дасгал 7

Аль нь урт вэ?

 

 

Дүгнэлт

Хичээлээ нэгтгэж ярилцах

Аман үнэлгээ өгнө.

 

Гэрийн даалгавар

ТӨМ

2, 5, 7, 9, 10 нүд хэрчим зураарай.

 

 

 

 

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

Хичээлийн сэдэв: Урт богино,хол ойр

Хичээлийн зорилго: Өгөгдөл дээр амьтдыг зөв байрлуулах, байршлыг зөв тодорхойлж тайлбарлуулах

Хичээлийн зорилт:

Сэдэвт зураг дээр ажиглах, ярилцах

Картыг наана цаана, дээр доор байршуулах

 

Хичээлийн үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

Сэдэлжүүлэлт

Багш дараах асуултын дагуу ярилцаад байгалийн загварыг самбарт байрлуулна. *Хүүхдүүдээ та нар аялалаар явах дуртай юу?

*Хаагуур аялмаар байна?

*Бүгдээрээ эх орныхоо үзэсгэлэнт газраар аялах уу?

*Та нарын бодлоор байгалийн үзэсгэлэнт газарт юу юу байдаг вэ?/Сурагчдын нэрлэсэн зүйлсийг самбарт байрлуулна./

Үйл ажиллагаа-1

Сурагчид багшийн асуултанд хариулан харилцан ярилцана.

Үйл ажиллагаа-2

*Байгалийн үзэсгэлэнт газарт мод, гол , уул, ногоо, жимс, мөөг гэх мэт хэлнэ.

Үйл ажиллагаа-3

*Ойд амьдардаг амьтдыг нэрлэнэ / хэрэм, баавгай, туулай , үнэг, чоно гэх мэт/

*Ойд ямар ямар амьтад амьдардаг юм бол? Мэдэх үү? /нэрлэсэн амьтдыг самбарт байрлуулахад байгалийн үзэсгэлэнт орчин самбарт бүрдсэн байна./

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг

Ойд хэрэмний зургийг байрлуулахдаа модны хаана байрлуулах вэ?

Баавгай модны хаана байрлах вэ?

Аль нь баавгайтай хамгийн ойр харагдаж байна гэх мэт асуултын дагуу харилцан ярилцана.

Сурах бичгийн 102-р талын 6-р дасгалыг ажиллах

Үйл ажиллагаа-4

Модны хажууд

Модны доор ,дээр

Үйл ажиллагаа-5

Сурагчид өөрсдийн бүтээсэн байгалийн үзэсгэлэнт газартаа амьтдаа зааврын дагуу байрлуулна.

Үйл ажиллагаа-6

102-р талын 6-р дасгалыг ажиллах

Бататгал үе

Багшийн зааврын дагуу даалгавар гүйцэтгэнэ.

1.Нар хаана байрлах вэ ?

2.Тэнгэрт нарнаас өөр юу байх вэ?

3.Нарны ойр юу юу байж болох вэ?

*Бид сая нар зурсан ,тэгвэл одоо юу зурах бол

/Яагаад?/ ярилцана.

3. Байшин өвс ногоо зураарай

 

Тэнгэрт нарнаас өөр үүл, сар , од гэх мэтээр нэрлэнэ /үүл/

Үйл ажиллагаа--7

Тайлбарлан ярилцана.

4. Байшингийн яг хажууд машин зураарай

5:Машины хажууд хүн зураарай

6. Модны наана хүүхэд зураарай

Дүгнэх үе

Аман үнэлгээ өгнө.

Анхааралтай сонсож ярилцана.

Гэрийн даалгавар

ТӨМ

Гэрийн даалгавар тэмдэглэж авна.

Ээлжит хичээл “ Хэрчим зурах

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

 

 •  

 

 

 

 

Сурах бичгийн 103-р хуудсанд байгаа даалгаврыг хүүхэд нэг бүрээр хийлгэн дэвтэрт нь зуруулах.

Энэ үед уртыг дөрвөлжин нүд ашиглан баримжаалах, харьцуулах, урт богины талаар ямар ойлголттой байгаад хүүхэд нэг бүрд дараах шалгуур үзүүлэлтээр үнэлэлт өгч болно.

Дасгал 10 дөрвөлжин нүдний тоо өгөөд, тийм урттай хэрчмүүдийг зурах .

 •  

Дасгал 11 Энэ нь дэвтрийн нүд ашиглан уртыг баримжаалах чадварыг нэгтгэсэн даалгавар.

 •  

Энэ даалгаврыг хүүхэд бүр чаддаг болсон байх албаггүй тул багш ажиглалт хийж, чадахгүй байгаа хүүхдүүдийг илрүүлж туслах хэрэгтэй.

-103-р хуудас дасгал 5-ыг дэвтэртээ хийх

Дасгал

Дасгал

Багшийн анхаарах зүйл, нэмэлт санаа

Шугам буруу ашиглах, юмсын уртыг дөрвөлжин шугамтай дэвтрийн нүд ашиглан олохдоо алдах, хоёр өөр нэгжээр хэмжих гэх мэт алдаа гаргаж болно. Иймд багш сурагчдын үйл ажиллагааг сайтар ажиглан, ялгаатай байдлыг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Мөн жижиг юмсыг залгих, шугамаар чичих гэх мэт зүйлсийг аюултай болохыг анхааруулах хэрэгтэй.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

Хичээлийн сэдэв: Дасгал даалгавар ажиллах

Хугацаа: 35 мин

Хичээлийн зорилго: Урт богино,хол ойр гэсэн ойлголтоо бататгах

Хичээлийн зорилт: -Сэдэвт зураг дээр ажиглах, ярилцах

- Картыг өмнө хойно, баруун зүүнээр байршуулах

-Гар зүгшрүүлэх зурлага зурах

Хичээлийн үйл ажиллагаа

Үйл\а

Багшийн үйл ажиллагаа

Сурагчийн үйл ажиллагаа

Сэдэлжүүлэлт

Улаан,ягаан ,цагаан,шар, цэнхэр, туузыг богиноос урт болгож нэг шугамд байрлуулна.

.Зааврын дагуу сурагчдыг зөв байрлахад тусална

Үйл ажиллагаа-1

Зааврын дагуу сурагчид зогсоно.Хамгийн өмнө талд улаан,шар,цэнхэр, гэх мэт богиноос урт руу дараалалд оруулна.

Үйл ажиллагаа-2,

Ярилцана.

 

 

 

 

Шинэ мэдлэг

Ном, харандаа, баллуурын уртыг хэмжих,хэмжсэнээ хэрхэн тайлбарлах

Уртыг хэмжихдээ шугам ашиглах

 

Сурах бичгийн 103-р талын 3-р дасгалыг ажиллах

Үйл ажиллагаа-3

Харилцан ярилцана./зураг болон бодит зургийн ялгаа /

Үйл ажиллагаа-4

Сурах бичгийн 103-р талын 3-р дасгалыг ажиллах

Бататгал үе

ТӨМ-1

Дараах зургийг ажиглан зөв харгалзуулан зураарай

Урт

Богино

Дундаж

Үйл ажиллагаа-5

Урт

Богино

Дундаж

Үйл ажиллагаа-7

Дүгнэх үе

Сэдэвт зургиийг ажиглан ярилцана

Багштай хамгийн ойр аль хүүхэд суусан бэ?

Охинтой хэн хамгийн ойр байна вэ?

Аман үнэлгээ өгнө.

ТӨМ-2

 

Зургийг ажиглан багшийг асуултад хариулна

Багштай хамгийн ойрхон байгаа нь шар үстэй хүү байна.

Охинтой хамгийн ойр байгаа нь бор үстэй хүү байна.

 

 

Гэрийн даалгавар

1-10 хүртэлх см-ийг дэвтэртээ зурж ирэх

Гэрийн даалгавар тэмдэглэх

 

 

 

 

 • Хэрэглэгдэхүүн 1:Туузыг дараах хэмжээтэй цаасаар бэлтгэж өгнө
 •  
 •  
 •  

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Хэрэглэгдэхүүн

Алхам /1 м/ Тохой /40 см/ Мухар тохой /33 см/

Дэлэм /1 м/ Алд/1,5см/ Төө/20см/

Мухар төө/19 см/ Үзүүр төө Сөөм/18 см/ Мухар сөөм /12-15 см/

Хуруу /2 см/

 


20 дотор нэмэх, хасах copy 1

Энэ хичээлийг бид 2-р хагас жилийн эхний 4 долоо хоногт судална.

Боловсруулсан Б.Цэндсүрэн